ASOCIACIÓN AMIGOS DA TERRA GALICIA-XUVENTUDE

Representante legal: María Durán Beloso
C.I.F: G32242422
Coordinador técnico: Angel Dorrío

CONTACTO

Enderezo:
RÚA BEDOIA nº 5, 2 D
32004 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 988 374 318 Móbil:
Fax: 988 374 318
Email: voluntariado.galicia@amigosdaterra.net
Nº de voluntarios: 30

INFORMACIÓN

Quen somos:

DESCRICIÓN AMIGOS DA TERRA Amigos da Terra é unha organización ecoloxista galega que forma parte de Amigos de la Tierra España, que a súa vez forma parte de Friends of the Earth International (Amigos de la Tierra Internacional), unha das redes ecoloxistas de maior implantación no mundo, cun millón de socios e perto de 5.000 grupos locais dos setenta países nos que está presente dende a súa constitución en 1971. No estado español esta presente dende 1979 e en Galicia mantén presencia continuada dende 1996, con grupos polo de agora nas provincias de Ourense e Pontevedra. As súas principais áreas de traballo están encamiñadas a enderezar a sociedade cara un Desenvolvemento Sostible e de loita contra as problemáticas ambientais do cambio climático, a destrucción forestal, o perigo dos transxénicos e os residuos domésticos. Para elo desenvolve actividades, programas e proxectos de concienciación social, denuncia pública, educación ambiental, actividades de rexeneración ambiental e demostrativas de solucións para a sostenibilidade. A solidariedade e tamén unha das nosas áreas de traballo prioritario, polo que contamos cunha sección de cooperación internacional e proxectos xa en execución en latinoamérica xunto con comunidades e organizacións de base para a consecución de alternativas viables de desenvolvemento sostible na rexión. Igualmente participamos en multitude de proxectos e iniciativas de tipo social. Para o noso traballo e fundamental o voluntariado, contando cun significativo número de estas persoas que cun grao moi variable de dispoñibilidade e implicación entregan parte do seu tempo para á asociación. Neste momento contamos cun proxecto de acollida e envío de voluntarios dentro do Servicio Voluntario Europeo do que se benefician cada un bo número de mozos e mozas. Estimular a participación da cidadanía e a súa implicación nos problemas ambientais.

A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado