CONCELLO DE CHANTADA

Representante legal: MANUEL ANXO TABOADA RODRIGUEZ
C.I.F: P2701600E
Coordinador técnico: ILDEFONSO PIÑEIRO DIAZ