CONCELLO DE VIMIANZO

Representante legal: MANUEL ANTELO PAZOS
C.I.F: P1509300H
Coordinador técnico: Rosa María Sánchez Martínez