CONCELLO DE LÁNCARA

Representante legal: DARIO ANTONIO PIÑEIRO LÓPEZ
C.I.F: P2702600D
Coordinador técnico: PILAR TOIRÁN VIEITO