CONCELLO DE ABEGONDO

Representante legal: JOSE A. SANTISO MIRAMONTES
C.I.F: P1500100A
Coordinador técnico: