CONCELLO DE BETANZOS

Representante legal: DOLORES FARALDO BOTANA
C.I.F: P1500900D
Coordinador técnico: Departamento de Servizos Socias