CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO

Representante legal: AVELINO PAZOS PEREZ
C.I.F: P3202300D
Coordinador técnico: