CONCELLO DE LOURENZÁ

Representante legal: ROCÍO LÓPEZ GARCÍA
C.I.F: P2702700B
Coordinador técnico: RUBÉN GARCÍA PIÑEIROA