CONCELLO DE MIÑO

Representante legal: RICARDO A. M. SÁNCHEZ OROZA
C.I.F: P1504900J
Coordinador técnico: Cristina Rodríguez Mosquera