CONCELLO DE PONTECESO

Representante legal: JOSÉ LUIS FONDO AGUIAR
C.I.F: P1506900H
Coordinador técnico: XOSÉ LOIS GARCÍA CARBALLIDO