CONCELLO DE SOUTOMAIOR

Representante legal: AGUSTÍN REGUERA OCAMPO
C.I.F: P3605300G
Coordinador técnico: SONIA PINTOS PAZOS