CONCELLO DE VILA DE CRUCES

Representante legal: LUIS CELSO TABOADA SÁNCHEZ
C.I.F: P3605900D
Coordinador técnico: MARÍA BEATRIZ IGLESIAS SÁNCHEZ