MANCOMUNIDAD DEL PARADANTA, MANDELPA

Representante legal: CÉSAR JOSÉ MERA RODRÍGUEZ
C.I.F: P3600011E
Coordinador técnico: Mª PILAR PUIME RODRÍGUEZ