CONCELLO DE PADERNE

Representante legal: CESAR LONGO QUEIJO
C.I.F: P1506500F
Coordinador técnico: María Luísa Abrodos Fernández

CONTACTO

Enderezo:
Consistorio, 10
15314 - Paderne - A CORUÑA
Teléfono: 981 776 302 Móbil:
Fax: 981 797 035
Email: correo@paderne.dicoruna.es
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida: Os ámbitos nos que se traballa son: · servizos sociais · educación · cultura e deportes · medio ambiente · voluntariado e dinamización da sociedade
Quen pode colaborar: Poden ser voluntarios/as todas aquelas persoas que o desexen, maiores deidade e que queiran particpar na mellora tanto social coma do medio no seu municipio.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e autonomía persoal
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado