ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DE OURENSE, A.D.O.

Representante legal: ELVIRA RAMOS SALGADO
C.I.F: G32410797
Coordinador técnico: MONICA DOMINGUEZ GOMEZ

CONTACTO

Enderezo:
RÚA GARCÍA MOSQUERA, 17-BAIXO
32002 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 988 105 888 Móbil:
Fax: 988 105 818
Email: ado.asociacion@gmail.com
Nº de voluntarios: 11

INFORMACIÓN

Quen somos:

ADO nace o 23 de Setembro de 2010 en Ourense, froito da necesidade dun grupo de persoas con Discapacidade Intelectual xunto coas súas familias, co obxectivo de facer respectar os seus dereitos e de formar parte activa da sociedade. Así, coa denominación A.D.O, Asociación de persoas con discapacidade de Ourense, constitúese unha ASOCIACIÓN ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, e normas complementarias, con capacidade xurídica e plena capacidade de obrar, carecendo de ánimo de lucro. A Asociación ADO ten o seu domicilio social na Rúa García Mosquera, 17-Baixo da cidade de Ourense. Así mesmo, ADO forma parte do Rexistro Provincial de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia con número de rexistro 2010/014638-1 (OU). Tras o nacemento de ADO, esta contaba cun total de 16 usuarios, e na actualidade conta con: 22 Usuarios/as (dende etapa infantil á etapa adulta) 38 Socios Numerarios 28 Socios Colaboradores

A quen vai dirixida:

Persoas con discapacidade intelectual e as súas familias

Quen pode colaborar:

Persoas á que lles interese o mundo da discapacidade en xeral, e da discapacidade intelectual en particular.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa