CEESG - COLEXIO DE EDUCADORAS E EDUCADORES SOCIAIS DE GALICIA

Representante legal: MÓNICA SERRANO SOTO
C.I.F: Q1500270B
Coordinador técnico: Montse Sánchez

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Lisboa, 20, baixo C
15707 - Santiago de Compostela - A CORUÑA
Teléfono: 981552206 Móbil:
Fax: 981938274
Email: ceesg@ceesg.org
Nº de voluntarios: 51

INFORMACIÓN

Quen somos: O Ceesg é unha corporación de dereito público constituída pola Lei 1/2001 do Parlamento de Galicia, e concibida como unha organización con capacidade para representar e velar polos intereses das educadoras e educadores sociais de Galicia, así como ordear o exercicio da profesión de cara a desenvolver accións socioeducativas de calidade que teñen con fin último promover o benestar das persoas, grupos e comunidades destinatarias e protagonistas das mesmas.
A quen vai dirixida: O Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia está ao servizo da sociedade galega no seu conxunto, e moi especialmente dos colectivos cos que traballamos as educadoras e os educadores sociais.
Quen pode colaborar: O Ceesg está aberto á colaboración de todas aquelas persoas colexiadas ou estudantes de Educación Social que queiran colaborar no desenvolvemento desta profesión e, polo tanto, na mellora da atención aos colectivos aos que se dirixe a acción socioeducativa da Educación Social.
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico