ASOCIACIÓN PATRONATO CONCEPCIÓN ARENAL

Representante legal: BEATRIZ DORRIO LOURIDO
C.I.F: G15030372
Coordinador técnico: Mª PAZ LORENZO LOURIDO

CONTACTO

Enderezo:
RUA IGREXA, 19
15402 - FERROL - A CORUÑA
Teléfono: 981350217 Móbil: 630929825 / 616904425
Fax:
Email: patronato.ca@gmail.com
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quen somos:

O Padroado Concepción Arenal- constitúese no ano 1906 co fin principal de dar acollida a mulleres en dificultade social nun centro de acollida e inclusión. O centro do Padroado Concepción Arenal configúrase como un centro de acollida e inclusión especializado de carácter asistencial, de protección e de promoción da muller, cuia finalidade é acoller temporalmente a mulleres, soas ou acompañadas dos seus fillos/ás, que sofren situación de violencia e/ou exclusión social, co obxecto de prestarlles unha atención psicolóxica, social e xurídica, a través dos propios recursos do patronato, de recursos municipais e doutras institucións colaboradoras Trátase dunha entidade sen ánimo de lucro, sita en Ferrol, con personalidade xurídica propia, e inscrita no rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais con número E-2039.

A quen vai dirixida:

MULLERES EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social