CONCELLO DE XERMADE

Representante legal: ROBERTO GARCÍA PERNAS
C.I.F: P2702100E
Coordinador técnico: ERNESTO ARES YAÑEZ