CONCELLO A RÚA

Representante legal: AVELINO GARCÍA FERRADAL
C.I.F: P3207300I
Coordinador técnico: CARMEN ÁLVAREZ PÉREZ