UNIVERSIDADE DA CORUÑA - OFICINA DE COOPERACION E VOLUNTARIADO (OCV)

Representante legal: JULIO ERNESTO ABALDE ALONSO
C.I.F: Q6550005J
Coordinador técnico: LORENA RILO PEREZ

CONTACTO

Enderezo:
Facultade de Socioloxía (campus de Elviña, Coruña); Centro Cultural Universitario (campus de Esteiro, Ferrol)
15071 - A CORUÑA e FERROL - A CORUÑA
Teléfono: 981 167 000 - Ext:1752/1740 (Coruña)/3677 (Ferrol) Móbil:
Fax: 981 167 151
Email: ocv@udc.es
Nº de voluntarios: 150

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Oficina de Cooperación e Voluntariado pertence actualmente á Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación, e é a encargada de xestionar, coordinar e potenciar oa eidos do voluntaraido social e a cooperación ao desenvolvemento na universidade. ¡Coñece a realidade e participa na súa transformación! O sistema universitario español, representado pola Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE), considera que a universidade debe asumir o papel protagonista nos procesos de desenvolvemento humán, explorando e elevando á práctica novas estratexias destinadas a construir unha sociedade máis xusta e participativa a través do voluntariado, a cooperación e o traballo no terceiro sector. A Oficina de Cooperación e Voluntariado naceu no ano 1996 como resposta ás necesidades de estudantes con discapacidade física matriculados na Universidade da Coruña que tiñan problemas para asistir ás aulas, para tomar apuntamentos...Este proxecto, denominado PAED (Proxecto de Axuda a Estudantes Discapacitados) foi o primeiro dos programas de voluntariado e comezou como unha colaboración coa ONG ?Solidarios para el Desarrollo?. Co tempo foron xurdindo novos programas de voluntariado e novas colaboracións, ate o momento actual, en que son 19 os proxectos de voluntariado que se levan a cabo entre as oficinas de A Coruña e Ferrol.

A quen vai dirixida:

Comunidade universitaria (Estudantado, Persoal de Administración e Servizos-PAS e Persoal Docente e Investigador-PDI) Sociedade en xeral

Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa