RECOÑECEMENTO ACADÉMICO DAS EXPERIENCIAS VOLUNTARIAS NAS TRES UNIVERSIDADES GALEGAS

En virtude do convenio de colaboración asinado coas tres universidades galegas (Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo) os programas de voluntariado promovidos pola Consellería de Política Social e Xuventude terán recoñecemento académico mediante o sistema de créditos establecido no Real Decreto 1125/2003, do 5 de setembro, polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial. O obxectivo é seguir enriquecendo o currículo académico do alumnado a través da formación transversal que achega, neste caso a través da acción voluntaria como competencia clave para impulsar o futuro laboral da mocidade.

En virtude deste acordo, dentro das competencias que lle corresponden en materia de voluntariado segundo o establecido no artigo 24 da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria todo programa impulsado pola Consellería de Política Social e Xuventude no que participen estudantes universitarios, e sempre e cando cumpran os requisitos mínimos de horas e así o soliciten, verán acreditadas ditas experiencias mediante o sistema de recoñecemento de créditos do sistema europeo de transferencia subscrito polas tres universidades galegas.

Neste sentido, a Administración autonómica e as institucións académicas comprométense ao recoñecemento das actividades de acción voluntaria mediante a emisión dos certificados de experiencias voluntarias, no caso da Consellería, e posterior acreditación dos créditos que lle correspondan, no caso da Universidade. Cómpre destacar que esta colaboración tamén axuda a complementar os programas propios de solidariedade e voluntariado que xa teñen en marcha as universidades galegas, algúns deles en cooperación coa propia Consellería de Política Social e Xuventude como é o caso de Correspondentes universitarios.

Este acordo de colaboración permite o recoñecemento da acción voluntaria como unha experiencia vital que habilita o contacto coa sociedade desde un punto de vista máis humano e solidario e permite ao mesmo tempo adquirir habilidades e coñecementos que facilitan a apertura a un futuro laboral mais próximo.

/VOLUNTARIOS%20UNIVERSIDADES